กลาง
สภามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 248 หมู่ 1 ถนนศาลายา-นครชัยศรี ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73173 โทร. 0-2444-6000 ต่อ 1016,1017 โทรสาร. 0-2444-6087

รายงานการประชม

  

logo-thi-ca1  รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 

  • รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑          >>>(ดาวน์โหลด)

  • รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑          >>>(ดาวน์โหลด)

  • รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑          >>>(ดาวน์โหลด)

  • รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑          >>>(ดาวน์โหลด)

  • รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑          >>>(ดาวน์โหลด)

  • รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑          >>>(ดาวน์โหลด)

  • รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑          >>>(ดาวน์โหลด)

  • รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑          >>>(ดาวน์โหลด)

  • รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑          >>>(ดาวน์โหลด)

  • รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑        >>>(ดาวน์โหลด)

logo-thi-ca1รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ 

  • รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐          >>>(ดาวน์โหลด)

  • รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐          >>>(ดาวน์โหลด)

  • รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐          >>>(ดาวน์โหลด)

  • รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐          >>>(ดาวน์โหลด)

  • รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐          >>>(ดาวน์โหลด)

  • รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐          >>>(ดาวน์โหลด)

  • รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐          >>>(ดาวน์โหลด)

  • รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๘/๒๕๖๐          >>>(ดาวน์โหลด)

  • รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๙/๒๕๖๐          >>>(ดาวน์โหลด)

  • รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๐        >>>(ดาวน์โหลด)

logo-thi-ca1 รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ 

  • รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙         >>>(ดาวน์โหลด)

  • รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙         >>>(ดาวน์โหลด)

  • รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙         >>>(ดาวน์โหลด)

  • รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙         >>>(ดาวน์โหลด)

  • รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙         >>>(ดาวน์โหลด)

  • รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๖/๒๕๕๙         >>>(ดาวน์โหลด)

  • รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๗/๒๕๕๙         >>>(ดาวน์โหลด)

  • รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๘/๒๕๕๙         >>>(ดาวน์โหลด)

  • รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๙/๒๕๕๙         >>>(ดาวน์โหลด)

  • รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๙       >>>(ดาวน์โหลด)

  • รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๙       >>>(ดาวน์โหลด)

  • รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๙       >>>(ดาวน์โหลด)

  • รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๙       >>>(ดาวน์โหลด) 

logo-thi-ca1 รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ 

  • รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘         >>>(ดาวน์โหลด)

  • รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘         >>>(ดาวน์โหลด)

  • รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘         >>>(ดาวน์โหลด)

  • รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘         >>>(ดาวน์โหลด)

  • รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕/๒๕๕๘         >>>(ดาวน์โหลด)

  • รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๖/๒๕๕๘         >>>(ดาวน์โหลด)

logo-thi-ca1 รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ 

  • รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗         >>>(ดาวน์โหลด)

  • รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗         >>>(ดาวน์โหลด)

  • รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗         >>>(ดาวน์โหลด)

  • รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗         >>>(ดาวน์โหลด) 

logo-thi-ca1 รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖ 

  • รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖         >>>(ดาวน์โหลด)

  • รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖         >>>(ดาวน์โหลด)

  • รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖         >>>(ดาวน์โหลด)

  • รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๔/๒๕๕๖         >>>(ดาวน์โหลด)

  • รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕/๒๕๕๖         >>>(ดาวน์โหลด)

  • รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๖/๒๕๕๖         >>>(ดาวน์โหลด)

ทอยมหาลยcats 

มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย
248 ม.1 ถ.ศาลายา - นครชัยศรี ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล
จ.นครปฐม 73170 โทรศัพท์ 02 - 444 - 6000 E-mail: chuchat.bu@mbu.ac.th
สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย